Laporan Kajian TindakanLAPORAN KAJIAN TINDAKAN DALAM BILIK DARJAH

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru boleh memilih dan menggunakan teknik-teknik pengajaran yang sesuai. Teknik-teknik itu haruslah berasaskan kajian-kajian daripada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan ilmu pendidikan, seperti bidang psikologi, sosiologi, teknologi pengajaran dan sebagainya. Memang tidak dapat disangkal bahawa pelbagai teknik boleh digunakan oleh seseorang guru itu ketika mereka mengajarkan satu-satu mata pelajaran. Walaupun demikian, harus diingat bahawa tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua situasi pengajaran. Oleh itu, teknik yang digunakan itu harus bergantung pada peringkat umur dan berdasarkan kemampuan serta minat murid terhadap bahan pengajaran yang akan disampaikan. Tegasnya, seorang guru itu mestilah bijak memilih teknik-teknik yang akan digunakannya semasa menyampaikan sesuatu pengajaran.

Pada umumnya, terdapat pelbagai teknik pengajaran bahasa yang boleh diaplikasikan atau digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. Seorang guru itu hendaklah bijak menyesuaikan teknik-teknik tersebut dengan topik pelajaran yang akan diajarkan. Antaranya ialah:

Teknik Imlak                                                               Teknik Bacaan Nyaring
Teknik Kloz                                                                 Teknik Bercerita
Teknik Simulasi                                                          Teknik Soal Jawab
Teknik Perbincangan                                                  Teknik Kuiz
Teknik Korus                                                               Teknik Bermain
Teknik Ceramah                                                         Teknik Penerangan
Teknik Sumbangsaran (Brainstorming)                     Teknik Tunjuk Cara
Teknik Penyelesaian Masalah                                    Teknik Perbahasan

Pendidikan Bahasa Melayu di sekolah sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah antara lain bertujuan untuk membolehkan pelajar memberikan pendapat dan hujah yang kritis dan analitis dalam pelbagai situasi serta dapat membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar ke atas pelbagai bahan yang dibaca. Pemikiran kritis, analitis dan kreatif perlu ditanamkan dan disuburkan di kalangan pelajar secara sedar dan terancang oleh guru-guru Bahasa Melayu.
Perubahan kurikulum Bahasa Melayu adalah usaha wajar untuk memenuhi peranan baru mata pelajaran ini. Perubahan tersebut telah melibatkan perubahan kandungan, pendekatan dan kaedah penyebarannya. Namun begitu, di kalangan guru Bahasa Melayu, perubahan ini ditanggapi sebagai perubahan kandungan sahaja, sedangkan aspek pendekatan dan kaedah penyebarannya kurang mendapat perhatian mereka.

Berdasarkan pemerhatian dan laporan status Bahasa Melayu yang dikeluarkan oleh Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, guru–guru Bahasa Melayu belum menerapkan unsur KBKK secara sedar dan terancang dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah. Bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Tan Sri Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Nordin pernah menganjurkan agar pengajaran guru memberi tumpuan yang lebih kepada perkembangan dan pertumbuhan minda supaya dapat melahirkan masyarakat yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mampu berfikir dan memberi sumbangan secara kreatif dan inovatif. Pandangan tersebut didorong oleh rasa tidak puas hati beliau ke atas fenomena yang berlaku dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu, di mana menurut beliau, pengajaran guru sekadar memindahkan maklumat daripada sumber pengajaran kepada pelajar, tanpa memberi tumpuan kepada kemahiran berfikir.

Dalam konteks pengajaran Bahasa Melayu, kecenderungan guru untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan UPSR, PMR dan SPM telah mempengaruhi corak pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah. Implikasinya, wujudlah pengajaran yang amat terikat kepada bahan dan kaedah menjawab soalan peperiksaan. Malah perkembangan langkah-langkah pengajaran adalah bercirikan format soalan peperiksaan.

Berdasarkan pemerhatian sebagai Ketua Panitia  Bahasa Melayu, pada umumnya pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah masih belum menampakkan hala tuju yang jelas ke arah pembentukan pemikiran kritis, analitis dan kreatif di kalangan pelajar. Namun begitu telah wujud pengajaran yang mempunyai ciri-ciri peningkatan pemikiran atau intelek pelajar di kalangan guru Bahasa Melayu. Kehadiran ciri-ciri peningkatan intelek dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah merupakan suatu tindakan hasil daripada perancangan secara sedar di kalangan guru Bahasa Melayu. Tegasnya unsur-unsur tersebut lebih merupakan aktiviti tempelan dan bersifat sampingan.
Dalam usaha melengkapkan guru Bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang penerapan unsur-unsur Kemahiran Berfikir dalam pengajaran Bahasa Melayu, maka perlulah diketahui sejauh mana dan dalam bentuk yang bagaimana unsur-unsur tersebut telah sedia hadir dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di semua peringkat sekolah.

Rajah 1:Kerangka Konsep


  
Text Box: Pada peringkat permulaan, guru akan mengemukakan soalan-soalan perbincangan. Kemudian menerangkan tujuan perbincangan. Seterusnya menghuraikan garis panduan perbincangan. Akhir sekali, membahagikan murid-murid dalam kumpulan-kumpulan kecil.


Peringkat penilaian, para pelapor akan membentangkan idea di depan kelas. Selain itu, guru akan membimbing murid-murid untuk penilaian dan rumusan. Akhir sekali, murid-murid akan mencatat pendapat yang telah dipersetujui.
Berdasarkan kerangka konsep ini maka kita akan dapat melihat perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan kepada murid-murid oleh seorang pendidik. Selain itu, guru merupakan penggerak dan pendorong kepada pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, peranan guru bukan setakat itu sahaja tetapi menjadi pembimbing kepada murid-murid. Peranan guru akan berterusan melalui pemupukan semangat dan pembentuk sahsiah murid-murid. Memang bukan mudah menjadi seorang pendidik. Ini kerana pendidik akan menjadi contoh atau model kepada murid-murid. Janganlah kita menjadi seperti katak di bawah tempurung. Kita haruslah menjadi seperti kasturi dan matahari yang memberi wangian dan cahaya kepada diri sendiri dan juga orang lain.
Selain itu, kajian ini dilakukan untuk menyediakan atau membekalkan atau memberikan kepada pengamal pendidikan dengan ilmu pengetahuan yang baru dan pemahaman untuk membolehkan mereka membaiki dan menambah baik amalan pengajaran mereka ataupun menyelesaikan masalah yang wujud di dalam bilik darjah dan juga sekolah. Guru perlu membuat kajian tindakan sebagai satu usaha. Kajian tindakan memerlukan guru bertindak sebagai penyelidik yang mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran dalam kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya. Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri dengan membuat pengubahsuaian terhadap amalan Pengajaran dan Pembelajarannya.

Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru tidak lagi hanya menjadi pengguna teori atau ilmu yang dikemukakan oleh orang lain, bahkan dirinya berupaya merintis jalan bagi membina dan mencipta satu teori baru dalam menangani pelbagai masalah Pengajaran dan Pembelajarannya. Selain itu, dalam kajian tindakan, guru akan menjadi ketua bagi dirinya dalam mengawal dan menyusun proses kajiannya dan tidak memerlukan kepada arahan orang lain. Dengan itu, guru akan menjadi lebih kreatif dan kritis dalam membuat penyelesaian sesuatu masalah. Dapatan dari kajian diterima sebagai sebahagian daripada percambahan idea dalam bidang yang dikaji.

Kita perlu cepat menangani masalah ini agar murid-murid  yang kita ajar tidak terlepas pandang yang mana akan menyebabkan keciciran. Kini, pihak kerajaan amat mengambil berat akan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Pelbagai program telah diwujudkan termasuklah Program LINUS yang membasmi masalah murid-murid yang tidak tahu membaca, menulis, mengira dan paling penting KSSR menambah satu lagi kemahiran iaitu menaakul. Kerajaan mahukan generasi akan datang adalah dalam kalangan yang bukan setakat bijak dari segi inteleknya tetapi juga bersih dan sihat jiwa,raga dan mentalnya.


Kerajaan bukan setakat memandang serius terhadap pengajaran dan pembelajaran murid tetapi juga kebajikan guru-guru dalam melaksanakan pengajaran maka wujudlah Program PLC yang mana memberi penegasan dalam pembinaan Rancangan Pengajaran Harian yang lebih terrancang dan satifikasi. Semua ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada guru-guru yang ketandusan idea untuk mewujudkan perancangan yang bersesuaian dengan kemahiran murid-murid.

Banyak teknik yang dapat dipergunakan guru untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Guru hendaknya selalu ingat betapa pentingnya memberikan alasan-alasan kepada pelajar mengapa mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk berprestasi sebaik-baiknya. Guru juga perlu menjelaskan kepada pelajar-pelajar apa yang diharapkan dari mereka selama dan sesudah proses belajar berlangsung. Lebih jauh, guru perlu mengusahakan agar pelajar-pelajar mengetahui tujuan jangka pendek dari pelajaran yang sedang diikutinya.

Ingatlah bahawa ada cara-cara yang berkesan dan ada pula cara-cara yang tidak berkesan dalam memberikan penghargaan untuk meningkatkan kegiatan belajar, sikap terhadap belajar dan sikap terhadap diri sendiri murid, tetapi jangan lupa bahawa untuk pelajar-pelajar tertentu mungkin dapat merosak motivasi belajar mereka. Oleh kerana itu, anda sebagai guru harus berhati-hati dalam melaksanakan ujian dan memberikan angka atau markah kepada pelajar.

Guru melakukan sesuatu yang menimbulkan kekaguman kepada pelajar untuk merangsang perasaan ingin tahunya. Memang baik sekali untuk menimbulkan minat belajar, jika sekali-sekala guru memberikan aktiviti dengan memperkenalkan sesuatu yang baru bagi para pelajar. Berilah pelajar-pelajar kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Jadikan jangka masa belajar awal (permulaan) menjadi lebih mudah bagi pelajar dan usahakan agar semua pelajar mendapat kesempatan untuk merasa sukses.

Tingkatkan motivasi pelajar dengan merangsang perasaan ingin tahu dengan cara memperkenalkan contoh-contoh yang khas dalam menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Doronglah pelajar untuk mempergunakan pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman yang telah mereka pelajari dari bahan pelajaran sebelumnya untuk mempelajari bahan-bahan yang baru. Cubalah masukan unsur permainan dalam proses belajar untuk menarik minat dan memudahkan pemahaman pelajar terhadap bahan yang dipelajari. Doronglah pelajar anda untuk melaksanakan usaha-usaha penemuan atau berbagai percubaan (penyelidikan) untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada.

Guru haruslah berusaha untuk sedapat mungkin mengurangi persaingan di antara pelajar-pelajar dalam meningkatkan motivasi untuk mencapai prestasi akademik. Jauhilah perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan keengganan murid untuk belajar, sama ada yang merupakan ketidak-selesaan secara fizikal mahupun yang menyebabkan hilangnya harga diri pelajar. Jangan ada keinginan guru untuk menghukum pelajar dengan maksud agar pelajar akan belajar, tetapi sebaliknya berilah mereka penghargaan. Terakhir yang patut diperhatikan oleh guru dalam meningkatkan motivasi pelajar adalah bahawa guru hendaknya peka terhadap suasana atau iklim sosial sekolah dan benar-benar memahami bagaimana pengaruh iklim sosial itu terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh para pelajar.

Guru hendaklah berhati-hati terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam kelasnya dan mencuba merasakan apabila mengajar sesuatu topik dengan cara tertentu. Buatlah kumpulan pengalaman mengajar anda untuk dijadikan cermin dalam mengadakan perbaikan-perbaikan. Janganlah takut melakukan berbagai percubaan untuk menemukan cara yang terbaik dalam mengajar. Oleh kerana itu anda harus yakin akan pentingnya belajar melalui pengalaman. Jika suatu cara yang anda lakukan berjalan lancar, lakukan lagi tetapi jika cara itu tidak atau sedikit sekali memotivasi murid dalam belajar, tinggalkan cara itu. Mengajar adalah suatu proses yang menuntut perbaikan secara cermat dan terus-menerus.

Kesimpulan, pengajaran yang dilaksanakan guru mestilah dengan hati yang terbuka demi anak bangsa kita. Kalau tidak terjadilah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang tidak lebih daripada satu proses memberikan ilmu secara melepaskan batuk di tangga sahaja. Kita tidak perlu hairan jikalau selepas 55 tahun negara kita merdeka, masih banyak murid yang tidak mampu untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. Sepatutnya setiap guru Bahasa Melayu yang bertanggungjawab harus rasa bimbang dengan sikap acuh tidak acuh mereka selama ini terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di bilik darjah kerana kerja sebegini akan terus merencatkan strategi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memartabatkan bahasa Melayu di sekolah.
Sudah sampai masanya guru bahasa Melayu merencanakan sendiri usaha memartabatkan bahasa kebangsaan ini dengan lebih cekap. Jadikanlah harsat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai asas motivasi kita untuk mendidik anak bangsa kita menjadi insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, fizikal dan jasmani. Bagaimana kita inginkan anak kita berjaya bila besar nanti, begitulah juga harsat kerajaan kita mengharapkan generasi muda kita hari ini dapat membangunkan Negara dan memartabatkan bangsa dan menjadikan bahasa Melayu bahasa kebagsaan Negara di masa hadapan.  

1 ulasan:

  1. Assalamualaikum cikgu..
    Laporan kajian tindakan di dalam bilik darjah begitu jelas untuk dijadikan rujukan.
    Syabas cikgu....

    BalasPadam